شورای سیاستگذاری و دبیران

بسمه تعالی

چارت کنفرانس

رییس کنفرانس : جناب آقای مهندس محمدرضا عابدی محزون

دبیر اجرایی کنفرانس : سرکار خانم مهندس حمیده فرج پور

دبیرعلمی کنفرانس : سرکار خانم مهندی طاهره منافی

مدیر برنامه : جناب آقای مهندس محمدحسین موذن رضامحله

مسئول ارتباطات و روابط عمومی: سرکار خانم مهندس انسیه کریمی پوشتانسرایی